Menu

Skip to: Site menu | Main content

Algemene ledenvergadering 20-02-2020

admin 05-02-2020

Op 20 februari vindt de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats. Leden, ouders en andere belangstellenden zijn welkom. Vanaf 19.15 uur staat de koffie en thee klaar in verenigingsgebouw 'de Onderduiker'. Om 19.30 uur zal de vergadering starten. Wees welkom om al jullie ideeën, wensen en suggesties te noemen!

De agenda van de algemene ledenvergadering staat hieronder. De jaarverslagen en notulen van de vorige algemene ledenvergadering zijn hier te vinden. De financiële stukken zijn op te vragen bij de penningmeester. Het voorstel mbt wijziging van de statuten is hier te vinden.


Agenda van de algemene ledenvergadering
1. Welkom en mededelingen
2. Ingekomen stukken
3. Notulen algemene ledenvergadering 21 maart 2019
4. Jaarverslag secretariaat
5. A. Jaarverslag penningmeester
    B. Verslag kascontrolecommissie
    C. Decharge verlenen
    D. Vaststellen contributie
     Bestuur stelt voor om contributie voor 2020 te verhogen naar de volgende bedragen:   
     juniorleden   € 118,- 
     seniorleden   € 137,- 
     rustend lid   € 41,40   
     toeslag varend redden  € 25,00   
     inschrijfkosten  € 10,00   
     toeslag   € 6,00 per jaar voor het niet betalen per automatische incasso. 
    E. Vaststellen begroting
    F. Meerjarenbegroting
6. Pauze
7. Jaarverslag technische commissie - TC
8. Jaarverslag commissie varend redden - CVR
9. Jaarverslag jeugdcommissie - JC
10. Jaarverslag public-relations commissie - PRC
11. Jaarverslag beheerderscommissie
12 A. Bestuursverkiezing
     Niet aftredend: Hans Colijn, Erik den Breejen, Esther de Jong en Suzanne Heikoop
     Aftredend en herkiesbaar: Henriëtte Heijkoop, Jeanine de Bruin en Johan Heikoop 
    B. Benoeming voorzitter
13. Benoeming commissies
14. Voorstel statutenwijziging
15. Rondvraag
16. Sluiting