AFGELAST : Buitengewone ledenvergadering Reddingsbrigade - 18 maart 2020

UPDATE: Deze ledenvergadering is afgelast, zie berichtgeving omtrent het coronavirus.


Beste (ouders van) Reddingsbrigade-leden,

 

Tijdens de algemene ledenvergadering op 20 februari jl. is het voorstel behandeld om twee artikelen in de statuten van de vereniging [1] te wijzigen. Hoewel alle aanwezigen hebben ingestemd met het voorstel, waren er bij deze ledenvergadering onvoldoende leden aanwezig of vertegenwoordigd om definitief te besluiten de statuten te wijzigen. Om deze reden is besloten om, in lijn met artikel 16 lid 3 van de statuten, een buitengewone ledenvergadering te houden op woensdag 18 maart 2020. Deze vergadering start om 20.00 uur. 

 

De voorgestelde wijzigingen worden beschreven en toegelicht in dit document [2]. 

Samengevat gaat het om twee wijzigingen:

 

A. Wijziging van de procedure voor opzegging van het lidmaatschap en bijbehorende termijn (artikel 8). 

Artikel 8 beschrijft momenteel onder andere dat het lidmaatschap opgezegd kan worden met een opzegtermijn van drie maanden. Leden die in de loop van het verenigingsjaar (kalenderjaar) het lidmaatschap opzeggen, blijven de jaarlijkse bijdrage in het geheel verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit. 

Het bestuur heeft voorgesteld om twee vaste opzegmomenten op te nemen met een (ongewijzigde) opzegtermijn van drie maanden en de termijn dat leden nog contributie verschuldigd blijven vanaf die opzegmomenten terug te brengen naar een half jaar. Hierdoor wordt het werkproces voor onze vrijwilligers eenvoudiger en worden de voorwaarden voor opzegging vriendelijker voor de leden.

 

B. Wijziging van de procedure voor statutenwijziging (artikel 16). 

Artikel 16 beschrijft de procedure voor het wijzigen van de statuten. Het aantal aanwezige leden bij de ALV blijkt niet altijd voldoende om te kunnen besluiten om de statuten te wijzigen. In artikel 16 lid 3 wordt verwezen naar artikel 19 lid 2, met de intentie dat er een tweede ledenvergadering gehouden moet worden. Doordat artikel 19 over ontbinding van de vereniging gaat, roept dit onduidelijkheid op. Met het voorstel om artikel 16 te wijzigen wil het bestuur duidelijkheid en eenduidigheid creëren over de procedure voor statutenwijziging.

 

De agenda voor de ledenvergadering op woensdag 18 maart is beperkt tot de onderstaande punten:


1. Welkom en mededelingen
2. Ingekomen stukken
3. Voorstel statutenwijzigingen
4. Rondvraag
5. Sluiting

 

Wij nodigen u/je uit om woensdag 18 maart om 20.00 uur in de Onderduiker aanwezig te zijn. Mocht u/je niet aanwezig kunnen zijn, dan is het ook mogelijk om u/je te laten vertegenwoordigen op de vergadering of een reactie te sturen naar secretaris@hgrb.nl [3].

Met vriendelijke groet,

Het bestuur


URL: http://www.hgrb.nl/?q=node/5449